Přejít na obsah

Mapy.cz

Při používání služby Mapy.cz shromažďujeme statistické údaje, prostřednictvím nichž získáváme představu o tom, jakým způsobem je služba využívána. Díky těmto údajům můžeme pracovat na neustálém zlepšování našich služeb. Zajímají nás také technické údaje o tom, jaké používáte zařízení, hardware a operační systém. Takto shromážděné údaje následně používáme pro interní analytické účely.

Při práci s Mapy.cz nám také zanecháváte některé údaje, které uchováváme a dále používáme pro zlepšení fungování služby:

 • výrazy, které jste v minulosti hledali – nabízíme vám je v historii hledání;
 • vámi nahraný obsah (jedná se například o fotografie, videa, recenze, hodnocení apod., včetně jejich metadat) – ukládáme je do map, případně dalších služeb, a zobrazujeme je vám i ostatním uživatelům, více si můžete přečíst v odsouhlaseném Licenčním ujednání k uživatelskému obsahu na Mapy.cz;
 • údaje o tom, jak pracujete s Mapy.cz, jak často a jakým způsobem používáte jejich funkce – tyto údaje následně využíváme pro zlepšování samotné služby Mapy.cz.

V případě přihlášení do Mapy.cz můžete použít své existující přihlašovací údaje pro služby Seznamu. Pokud si vytváříte nový účet, budeme po vás vyžadovat některé osobní údaje.

Z osobních údajů zadaných při vaší registraci do služeb Seznamu můžeme použít:

 • váš e-mail pro komunikaci s vámi – můžeme vám posílat důležitou komunikaci ohledně vámi hlášených chyb v mapě, požadovaných doplnění do mapových podkladů, zpracování vámi zaslaných fotografií či jiného obsahu a dalších doplňujících údajů, které jste nám zaslali a budou zveřejněny v mapě;
 • vaše jméno a pohlaví pro personalizaci vaší zkušenosti s Mapy.cz (oslovení v komunikaci).

Pokud se k mapám přihlásíte a používáte funkci Moje mapy, ukládáte si u nás některé další údaje. Díky tomu je pak možné sdílení některých údajů mezi službou na webu a vaším mobilním zařízením. Ukládat můžete následující údaje:

 • vámi nahraný obsah (zejména fotografie včetně jejich metadat) – ukládáme jej do map a zobrazujeme jej vám i ostatním uživatelům, více si můžete přečíst v odsouhlaseném Licenčním ujednání k uživatelskému obsahu na Mapy.cz;
 • vaše uložené stopy z mobilních zařízení, včetně veškerých údajů o poloze, délce, rychlosti, a dalších vámi zaznamenaných metadat – tyto vám zobrazujeme v Moje mapy, kde s nimi můžete dále pracovat;
 • vámi uložené trasy, body, vlastní body, ruční měření a další položky uložené do uživatelem definované struktury v rámci Moje mapy – tyto vám zobrazujeme v Moje mapy, kde s nimi můžete dále pracovat;
 • údaje o vašem bydlišti a místě, kde pracujete (pokud si je nastavíte) – ty vám pro usnadnění nabízíme při plánování a vyhledávání.

Polohové služby:

Data o vaší poloze jsou používána pro zobrazení vaší pozice na mapě a správné fungování služby Mapy.cz.

Pokud používáte navigaci, sbíráme vaši polohu a anonymizovaná data dále používáme pro aktualizaci dat o provozu ve vašem okolí.

Při použití stopaře ukládáme vaši polohu, jakmile je stopař zapnutý, a umožňujeme vám si data uložit jako prošlou trasu do Moje mapy. Tato data dále používáme pro vylepšování našich služeb.

Pokud to povolíte v rámci operačního systému, sbíráme vaše polohová data, a to i v případě, že aplikaci právě nepoužíváte, a využíváme je ke zlepšování našich služeb.

Vaše polohová data můžeme také používat pro personalizaci obsahu – pokud se přihlásíte, vylepšujeme vám například našeptávání a vyhledávání. Můžeme uchovávat také historii těchto dat.

Pokud to povolíte, můžete po přihlášení sdílet svoji polohu či jiná polohová data s vámi vybranými uživateli nebo pomocí odkazu.

Případně si můžete po přihlášení do záložky Moje mapy ukládat vaše polohová data na mapě.

Polohové služby při zapnutí funkce “COVID”:

Pokud si ve své aplikaci zapnete sdílení polohy kvůli COVID-19, budeme zpracovávat historii vaší polohy a v budoucnu vás můžeme upozornit notifikací, pokud vyhodnotíme, že jste mohli přijít do kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. Údaje jsou sbírány s důrazem na ochranu vašeho soukromí. K historii polohy si ukládáme pouze id aplikace, pro zpětnou komunikaci směrem k vám, bez návaznosti na váš Seznam účet nebo jakékoliv jiné údaje.

Data jsou ukládána odděleně od jiných a osobní údaje uchováváme vždy pouze jeden kalendářní měsíc zpětně, abychom mohli vypočíst pravděpodobnost nákazy. Data nepředáváme žádnému dalšímu subjektu, případné předání dat by vyžadovalo váš další výslovný souhlas.

Funkce “Zastav COVID-19 sám”:

Prostřednictvím aplikace Mapy.cz s námi také můžete sdílet svůj zdravotní stav a my tak budeme schopni automaticky dohledat přinejmenším některé z osob, které se mohly infikovat v důsledku kontaktu s Vámi v době Vaší nemoci. Takovým osobám můžeme doporučit karanténu a další kroky, které napomohou zpomalit nebo zastavit šíření pandemie.Data, která v rámci této funkce zadáte, s nikým nesdílíme. Nejsou sdílena ani s osobami, které jsou identifikovány v rámci automatického trasování: tyto osoby dostávají pouze upozornění na to, že se setkaly s pravděpodobným nemocným, nejsou jim poskytovány žádné informace o jeho identitě, o čase nebo místě setkání.

V rámci formuláře nám také můžete sdělit své kontaktní údaje. Pokud tak učiníte, oslovíme Vás prostřednictvím telefonního hovoru za účelem ověření Vašeho zdravotního stavu, údajů zadaných ve formuláři a doplnění dalších informací pro výpočty pravděpodobnostního modelu šíření nákazy.

Data jsou ukládána odděleně od jiných a osobní údaje uchováváme vždy pouze jeden kalendářní měsíc zpětně. Data nepředáváme žádnému dalšímu subjektu, případné předání dat by vyžadovalo váš další výslovný souhlas.

V rámci obou výše uvedených funkcí Vás můžeme prostřednictvím aplikace a v ní nastavených notifikací oslovit a požádat Vás o doplnění informací souvisejících s COVID-19, fungování aplikace a zpětnou vazbu. Pokud tak učiníte, jsme oprávněni Vámi poskytnuté odpovědi v anonymizované podobě využít pro vylepšení funkcí aplikace a marketingové účely společnosti Seznam.cz.

Co se s vašimi údaji děje dále:

 • obsah, který jste zveřejnili v rámci služby Mapy.cz, může být spojen s vaší osobou (vaším jménem, popř. uživatelským jménem či jiným identifikátorem) a takto veřejně zobrazen;
 • veškeré údaje, které jste si uložili do Moje mapy (i celé složky/výlety), můžete sdílet s ostatními uživateli Mapy.cz;
 • vámi nahranými stopami můžete při jejich ukládání anonymně přispět do veřejné databáze stop, v takovém případě z nich odstraníme veškeré informace o vás;
 • pokud použijete funkci nahlášení chyby v mapě nebo v aplikaci Mapy.cz, shromáždíme kromě vaší identifikace i další údaje potřebné k vyřešení chyby:
  • polohu, údaje o vašich akcích v mapách v okamžiku nahlášení chyby, podrobnosti o vašem prohlížeči nebo mobilním operačním systému, obrázek vaší obrazovky Mapy.cz v okamžiku nahlášení chyby, aktuálně stažené offline mapy v aplikaci,
  • tyto informace jsou následně použity k řešení vašeho problému s mapovými podklady nebo s aplikací Mapy.cz;
 • nahraný obsah, který jste do map nahráli jako anonymní uživatel, nemáte možnost v budoucnu odstranit;
 • pokud se do aplikace přihlašujete, můžete svá uložená data v Moje mapy kdykoliv odebrat, a to včetně nahraného obsahu; výrazy ve vaší historii hledání můžete také kdykoliv odstranit;
 • pokud požádáte o vymazání všech dat spojených se svým Seznam účtem, budou vymazána i data spojená se službou Mapy.cz;
 • pokud jste nahráli do map svůj obsah a udělili jste tím Seznamu licenční práva k tomuto obsahu, nebude již použitý obsah odstraněn, a to ani v případě, že jste požádali o vymazání všech dat spojených se svým Seznam účtem – bude pouze odstraněna jeho vazba k vaší osobě.

Kdo další má přístup k datům z Mapy.cz:

Data zpracovává společnost Seznam.cz, a.s. (jako Správce) dle výše popsaných pravidel.

Nesdílíme data s neznámými subjekty. Anonymizovaná data mohou být v určitých případech poskytnuta dalším zpracovatelům dat s cílem poskytnutí služby a zkvalitnění vaší uživatelské zkušenosti. Některá vámi nahraná data (např. fotografie a jiný obsah) vztahující se k bodům zájmu na mapě (POI) mohou být poskytnuta jako součást mapových podkladů v rámci služby Mapy API nebo našim smluvním partnerům.

Naši zpracovatelé:

 • Google – Google, LLC – Služba Crashlytics Ochrana soukromí. Slouží pro účely bug reportingu, beta distribuce aplikace a mobilnímu statistikování. Služba Google Analytics Ochrana soukromí. Slouží pro získávání produktových statistik.
 • Avis Marketing, spol. s r.o. – pouze u vybraných subjektů; slouží pro účely zaslání vizuální reprezentace dosaženého hodnocení využitelné pro marketingové účely.