Přejít na obsah

Smluvní podmínky aplikace Seznam Zprávy

I. Vymezení pojmů, definice

 1. Následující text je smluvními podmínkami, jejichž odsouhlasením se uživatel mobilní aplikace Seznam Zprávy (dále jen „Uživatel“ či „Uživatelé“) zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená (dále jen „Smluvní podmínky“). V případě porušení těchto Smluvních podmínek, kterýmkoli Uživatelem a jakýmkoliv způsobem, může její provozovatel – obchodní společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Provozovatel“) – uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.
 2. Aplikace Seznam Zprávy je mobilní aplikací Provozovatele (dále jen „Mobilní aplikace Seznam Zprávy“), která Uživateli umožňuje konzumovat obsah služby Provozovatele Seznam Zprávy, dostupnému z internetové adresy (URL): https://www.seznamzpravy.cz (dále jen „Portál Seznam Zprávy“), tedy číst články a přehrávat videa zveřejněná na Portálu Seznam Zprávy. Užití Mobilní aplikace Seznam Zprávy není zpoplatněno.
 3. Uživatelé mají možnost prostřednictvím Mobilní aplikace Seznam Zprávy nahrát a vložit ke konkrétnímu obsahu, zprávě či videu zveřejněnému na Portálu Seznam Zprávy a současně zveřejněnému v rámci mobilní aplikace Seznam.cz Zprávy, video soubor, který sami vytvořili a jehož obsahem je reakce či komentář Uživatele relevantní a přímo související s obsahem/zprávou/videem zveřejněným v rámci Mobilní aplikace Seznam.cz Zprávy, ke které je příspěvek Uživatele vkládán (dále jen „Příspěvek“). Provozovatel poskytuje Uživateli za účelem konzumace obsahu zveřejněnému v rámci Mobilní aplikace Seznam Zprávy a za účelem vytvoření a vložení Příspěvku oprávnění k užití Mobilní aplikace Seznam Zprávy, a to v rozsahu nezbytném pro splnění tohoto účelu.

II. Práva a povinnosti stran

 1. Uživatel prohlašuje že je starší 18 let a není nikterak omezen na svéprávnosti.
 2. Uživatel bere na vědomí, že v případě, že prostřednictvím Mobilní aplikace Seznam Zprávy vytvoří na svém mobilním zařízení Příspěvek a v případě, že tento Příspěvek odešle prostřednictvím Mobilní aplikace Seznam Zprávy Provozovateli, bude takový Příspěvek poskytnut Provozovateli a uložen na serverech Provozovatele, s tím, že Provozovatel je následně oprávněn s Příspěvkem nakládat v rozsahu uvedeném dále v těchto Smluvních podmínkách. Odeslat Příspěvek Provozovateli prostřednictvím Mobilní aplikace Seznam Zprávy jsou oprávněni pouze registrovaní uživatelé Provozovatele, kteří současně vyplní Provozovatelem požadované údaje před odesláním Příspěvku.
 3. Uživatel není oprávněn poskytovat Provozovateli opakovaně shodné Příspěvky. Každý Příspěvek může být Provozovateli poskytnut pouze jednou. V případě, že Uživatel bude nebo se pokusí poskytovat Provozovateli shodné Příspěvky opakovaně, je Provozovatel v takovém případě oprávněn znemožnit Uživateli vkládání jakýchkoliv dalších Příspěvků prostřednictvím Mobilní aplikace Seznam Zprávy.
 4. Příspěvek Uživatele musí být relevantní a jeho obsah přímo souviset s konkrétním obsahem/zprávou v rámci služby/mobilní aplikace Seznam.cz Zprávy, na kterou Příspěvek reaguje.
 5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně odpovědný za obsah  Příspěvků dodaných Provozovateli a nese veškeré důsledky zveřejnění Příspěvku. Provozovatel za obsah Příspěvku neodpovídá. Pokud bude Příspěvek v rozporu s právním řádem České republiky nebo těmito Smluvními podmínkami, je Provozovatel oprávněn Příspěvek vymazat, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Uživatel je odpovědný za škodu způsobenou Provozovateli Příspěvkem.
 6. Uživatel bere na vědomí, že použitím Mobilní aplikace Seznam Zprávy nevzniká Uživateli nárok na zveřejnění jakýchkoliv jeho Příspěvků v rámci serverů a mobilních aplikací Provozovatele. Uživatel dále bere na vědomí, že Provozovatel výlučně na základě svého jednostranného rozhodnutí oprávněn jakékoliv Příspěvky odmítnout a/nebo nezveřejnit. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na filtrování nebo smazání již zveřejněných Příspěvků Uživatele nebo jakékoliv jejich části, a to na základě jednostranného rozhodnutí Provozovatele, bez předchozího upozornění a bez náhrady.
 7. Uživatel uděluje Provozovateli současně s poskytnutím Příspěvku bezúplatné svolení se zveřejněním jeho podoby v rámci všech služeb a produktů Provozovatele ve spojitosti s Příspěvkem. Svolení se zveřejněním podoby Uživatele se vztahuje vždy ke konkrétnímu Příspěvku Uživatele poskytnutého Provozovateli. Svolení dle tohoto ustanovení Smluvních podmínek uděluje Uživatel Provozovateli na dobu neurčitou. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn svolení kdykoli odvolat. Provozovatel se v případě odvolání svolení zavazuje zajistit, že podoba, případně jméno a příjmení Uživatele se v přiměřené době přestanou využívat a zobrazovat v rámci všech serverů a mobilních aplikací Provozovatele ve spojitosti s Příspěvkem, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o odvolání svolení Uživatele dozví. Uživatel bere na vědomí, že mezi odvoláním svolení a odstraněním podoby, jména a příjmení Uživatele z internetových serverů a mobilních aplikací Provozovatele může nastat z technických důvodů přiměřená prodleva.
 8. Uživatel není oprávněn zachytit v Příspěvku žádnou jinou osobu, osoba zachycená v Příspěvku musí být totožná s osobou Uživatele.
 9. Uživatel odsouhlasením těchto Smluvních podmínek uděluje Provozovateli oprávnění k výkonu práva užít každý Příspěvek Uživatele poskytnutý Provozovateli, a to jako celek nebo kteroukoliv jeho část, vše za podmínek uvedených dále. Má-li Příspěvek Uživatele povahu autorského díla a/nebo uměleckého výkonu, má se za to, že Uživatel poskytnutím Příspěvku Provozovateli udělil Uživateli licenční oprávnění k užití Příspěvku nebo jeho části (dále jen „Licence“), za podmínek uvedených dále. Oprávnění užít Příspěvek nebo jeho část uděluje Uživatel Provozovateli bezúplatně. Oprávnění užít Příspěvek nebo jeho část je poskytováno Uživatelem Provozovateli jako nevýhradní, místně̌ a časově neomezené, tj. na celou dobu trvání případných autorských majetkových práv, k neomezenému počtu užití Příspěvků, a to všemi způsoby užití dle § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, včetně práva Provozovatele oprávnění užít Příspěvek v rozsahu uvedeném shora zcela nebo zčásti úplatně či bezúplatně postoupit a/nebo poskytnout třetí osobě, a to i bez předchozího souhlasu Uživatele. Provozovatel je oprávněn užít Příspěvky v původní podobě nebo po jejich zpracování, přetvoření či jiné změně, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným autorským dílem či prvky, zejména a včetně zařazení do audiovizuálního díla a/nebo zařazení do vysílání. Pokud bude Příspěvek či jeho část zařazen nebo spojen s jiným dílem, je Provozovatel oprávněn libovolně poskytovat a/nebo postupovat oprávnění k takovým dílům, bez jakéhokoliv omezení, úplatně či bezúplatně třetím osobám. Provozovatel není povinen u Příspěvků uvádět totožnost/autorství Uživatele. Provozovatel je oprávněn Příspěvek dle své volby zveřejnit a zpřístupnit veřejnosti v rámci všech serverů, služeb a mobilních aplikací Provozovatele či jiných distribučních kanálů, které Provozovatel provozuje nebo v budoucnu provozovat začne. Zejména pak v rámci serveru Seznam.cz Zprávy dostupném z internetové adresy (URL): https://www.seznamzpravy.cz a Mobilní aplikace Seznam.cz Zprávy či jinak užity v souladu a rozsahu licenčních oprávnění dle těchto Smluvních podmínek.
 10. Uživatel prohlašuje a garantuje, že jeho Příspěvky nebudou v rozporu s právním řádem České republiky. Uživatel se dále zavazuje k tomu, že jím poskytnuté Příspěvky:

i) budou v českém nebo slovenském jazyce;

ii) nebudou porušovat práva duševního vlastnictví;

iii) nebudou mít nekalosoutěžní povahu;

iv) nebudou v rozporu s veřejným pořádkem, dobrými mravy a nebudou obsahovat žádné vulgarismy;

v) nebudou obsahovat žádné osobní údaje bez právního titulu;

vi) nebudou obsahovat žádná hudební díla;

vii) nebudou zasahovat a/nebo porušovat osobnostní práva fyzických osob a nebudou zasahovat do práva na ochranu dobré pověsti právnické osoby. U Příspěvků s prvky chráněných osobnostních práv Uživatel prohlašuje, že disponuje písemným souhlasem dotčených osob;

viii) nebudou obsahovat neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;

ix) nebudou obsahovat reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, a to ani formou zobrazení loga či reklamního sdělení v rámci interiéru či oblečení zachyceného v Příspěvku, nebudou přímo nebo nepřímo vybízet k příspěvkům, či darům;

x) nebudou přímo ani nepřímo propagovat žádnou politickou stranu či hnutí, zástupce politické strany či hnutí, nebudou v rozporu s jednotlivými volebními zákony platnými na území České republiky;

xi) nebudou obsahovat pasáže, jež svádí jiné ke zneužívání návykových látek a alkoholu;

xii) nebudou obsahovat pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody;

xiii) nebudou obsahovat pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

xiv) nebudou podporovat nebo propagovat hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevuje sympatie k těmto hnutím;

xv) nebudou obsahovat nepravdivé poplašné zprávy;

xvi) nebudou obsahovat pornografii;

xvii) nebudou obsahovat nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

III. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání Mobilní aplikace Seznam Zprávy Uživatelem (zejména pro účely vkládání a zveřejňování Příspěvků) je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Mobilní aplikace Seznam Zprávy (zejména adresné a popisné údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Mobilní aplikace Seznam Zprávy, a jejíž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. III odst. 2. a 3 Smluvních podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 5. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Příspěvky, vyžadují-li to změny Mobilní aplikace Seznam Zprávy či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
 2. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení Mobilní aplikace Seznam Zprávy.
 3. Užívání Mobilní aplikace Seznam Zprávy se podpůrně řídí Smluvními podmínkami pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz. Ustanovení těchto Smluvních podmínek mají před ustanoveními Smluvních podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz přednost.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu tyto Smluvní podmínky jednostranně změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Mobilní aplikace či služeb souvisejících s Mobilní aplikací či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím Mobilní aplikace Seznam zprávy, a to při jejím spuštění, minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a přestat užívat Mobilní aplikaci. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Mobilní aplikaci, má se zato, že tím přijímá změnu Podmínek.
 5. Smluvní podmínky se řídí právním řádem ČR.

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 7. 2019.