Přejít na obsah

Podpisový řád

Představenstvo jako statutární orgán společnosti podepisuje vždy:

 • dokumenty zavazující společnost k finančnímu plnění nad 1.000.000,- Kč bez DPH nebo dokumenty představují pro společnost stejné finanční riziko;
 • smlouvy, které lze ukončit nejdříve po třech letech od jejich uzavření bez ohledu na výši plnění;
 • plné moci;
 • dohody o narovnání;
 • nakládání s doménami, ochrannými známkami a jinými předměty průmyslového vlastnictví;
 • nabytí, zatížení či zcizení nemovitosti;
 • zástavní smlouvy;
 • zajištění dluhu nebo jeho uznání;
 • zápůjčky, dary či úvěry, vyjma zaměstnaneckých dle interního předpisu;
 • postoupení pohledávky či smlouvy;
 • prominutí dluhu, přistoupení k dluhu či jeho převzetí;
 • veřejné nabídky;
 • dokumenty vyplývající ze stanov společnosti.

Za představenstvo podepisují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z podepisujících je vždy předseda představenstva a druhým člen představenstva, do jehož agendy spadá podepisovaný dokument. V případě, že podepisujícími osobami dle předchozí věty bude jedna a tatáž osoba, podepisuje spolu s ní kterýkoli další člen představenstva.

Ředitelé jako top management společnosti podepisují dokumenty spadající do agendy jejich oddělení, pokud dokumenty dle tohoto podpisového řádu nepodepisuje představenstvo.

Zaměstnanci společnosti jsou v rámci rozpočtu svého oddělení a svého pracovního zařazení oprávněni formou objednávek na dodávky zboží a služeb zajišťovat běžné provozní záležitosti společnosti, a to po dohodě a v limitech ředitele oddělení.

Smlouvy o zřízení debetu pro čerpání služeb společnosti Seznam.cz je bez ohledu na finanční limity oprávněn podepisovat příslušný ředitel společnosti Seznam.cz.

Jiné osoby mohou společnost zastupovat pouze na základě písemné plné moci.

Dokumenty mají povinně podobu písemné smlouvy, pokud:

 • se jedná o barterovou smlouvu s výjimkou uvedenou níže;
 • tak vyžaduje kterákoliv ze smluvních stran, případně právní předpis;
 • je předmětem závazku finanční plnění nad 150.000,- Kč bez DPH, nebo stejné finanční riziko;

Dokument nemusí mít povinně podobu písemné smlouvy, pokud:

 • se jedná o barterovou smlouvu Marketingového oddělení, s plněním na každé straně do max. částky 10.000,- Kč bez DPH, a to za podmínky, že plnění je realizováno na základě písemné objednávky schválené ze strany manažera účetního oddělení společnosti Seznam.cz;
 • se jedná o pořízení hmotného majetku pověřenými osobami Technického oddělení společnosti Seznam.cz a takovéto pořízení hmotného majetku probíhá elektronicky prostřednictvím interního elektronického systému; pokud je realizován nákup hmotného majetku ze strany Technického oddělení v hodnotě vyšší než 1 mil. Kč (ať již jednorázově nebo v souhrnu), pak musí mít obchodní případ oporu v platné a účinné smlouvě, uzavřené v souladu s tímto podpisovým řádem.

Všechny uzavřené smlouvy musí být archivovány na Právním oddělení, nehledě na to, kdo je oprávněn k podpisu, a na výzvu jsou předkládány představenstvu společnosti.

Navazující dokumenty (např. dodatek ke smlouvě, výpověď či dohoda o ukončení smlouvy) podepisuje osoba uvedená na původním dokumentu (např. smlouvě), případně osoba působící v rámci společnosti na stejné pracovní pozici.

Pokud navazující dokument navyšuje finanční plnění, podepisuje ho osoba dle finančních limitů tohoto podpisového řádu, přičemž rozhodující je celková hodnota kontraktu včetně všech navazujících dokumentů.

U dokumentů podepsaných představenstvem společnosti platí, že navazující dokumenty podepisuje opět představenstvo.

U smlouvy s opakovaným plněním uzavřené na dobu neurčitou se výše finančního plnění určí jako součet částky, kterou je společnost povinna hradit v době, v níž není možno smlouvu ukončit, a částky, kterou je společnost povinna uhradit během výpovědní doby.

Dílčí objednávky a dílčí smlouvy, které jsou předpokládány již uzavřenou rámcovou smlouvou, podepisují osoby dle finančních limitů tohoto podpisového řádu.

Stanovené limity platí vždy pro jednoho smluvního partnera a stejný předmět smlouvy.

V případě pochybností o výši finančního plnění nebo finančního rizika, nebo pokud nelze výši finanční plnění smlouvy určit, dokument podepisuje představenstvo.

Platnost a účinnost od: 25. 7. 2022