Přejít na obsah

Podpisový řád

Představenstvo jako statutární orgán společnosti podepisuje vždy:

 • dokumenty zavazující společnost k finančnímu plnění nad 1.000.000,- Kč bez DPH nebo dokumenty představují pro společnost stejné finanční riziko;
 • smlouvy, které lze ukončit nejdříve po třech letech od jejich uzavření bez ohledu na výši plnění;
 • plné moci;
 • dohody o narovnání;
 • nakládání s doménami, ochrannými známkami a jinými předměty průmyslového vlastnictví;
 • nabytí, zatížení či zcizení nemovitosti;
 • zástavní smlouvy;
 • zajištění dluhu nebo jeho uznání;
 • zápůjčky, dary či úvěry, vyjma zaměstnaneckých dle interního předpisu;
 • postoupení pohledávky či smlouvy;
 • barterové smlouvy;
 • prominutí dluhu, přistoupení k dluhu či jeho převzetí;
 • veřejné nabídky;
 • dokumenty vyplývající ze stanov společnosti;

s výjimkami uvedenými níže.

Za představenstvo podepisují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z podepisujících je vždy předseda představenstva a druhým člen představenstva, do jehož agendy spadá podepisovaný dokument. V případě, že podepisujícími osobami dle předchozí věty bude jedna a tatáž osoba, podepisuje spolu s ní kterýkoli další člen představenstva.

Ředitelé jako top management společnosti podepisují dokumenty spadající do agendy jejich oddělení, pokud dokumenty dle tohoto podpisového řádu nepodepisuje představenstvo.

Zaměstnanci společnosti jsou v rámci rozpočtu svého oddělení a svého pracovního zařazení oprávněni formou objednávek na dodávky zboží a služeb zajišťovat běžné provozní záležitosti společnosti, a to po dohodě a v limitech ředitele oddělení.

Smlouvy o zřízení debetu pro čerpání služeb společnosti Seznam.cz je bez ohledu na finanční limity oprávněn podepisovat příslušný ředitel oddělení, včetně jejich změn, ukončení a jiných navazujících dokumentů, a to i v případě, že původní smlouva byla podepsána představenstvem.

Dohody o převodu uživatelských účtů sloužících ke správě služby Seznam Sklik, Klientská zóna a Seznam Peněženka, a dále smlouvy o postoupení smluv spadajících do agendy oddělení Reklamních systémů nebo Videoslužeb, na jejichž základě je poskytována provize z výnosu z reklamních sdělení, je bez ohledu na finanční limity oprávněn podepisovat ředitel daného oddělení.

Barterové smlouvy Marketingu s reklamním plněním na každé straně do max. částky 1.000 000- Kč bez DPH, je oprávněn podepisovat ředitel tohoto oddělení. Pro vyloučení pochybností do této kategorie nespadají barterové smlouvy s plněním, které věcně nespadá do agendy Marketingu.

Barterové smlouvy Obchodu a Regionální inzerce s reklamním plněním na každé straně do max. částky 200.000,-Kč bez DPH, jsou oprávnění podepisovat ředitelé těchto oddělení. Pro vyloučení pochybností do této kategorie nespadají barterové smlouvy s plněním, které věcně nespadá do agendy Obchodu a Regionální inzerce.

Jiné osoby mohou společnost zastupovat pouze na základě písemné plné moci nebo písemného pověření.

Dokumenty mají povinně podobu písemné smlouvy, pokud:

 • se jedná o barterovou smlouvu s výjimkou uvedenou níže;
 • tak vyžaduje kterákoliv ze smluvních stran, případně právní předpis;
 • je předmětem závazku finanční plnění nad 150.000,- Kč bez DPH bez ohledu na dobu plnění, nebo stejné finanční riziko;

Dokument nemusí mít povinně podobu písemné smlouvy, pokud:

 • se jedná o barterovou smlouvu Marketingového oddělení, s plněním na každé straně do max. částky 10.000,- Kč bez DPH, a to za podmínky, že plnění je realizováno na základě písemné objednávky schválené ze strany manažera účetního oddělení společnosti Seznam.cz;
 • se jedná o pořízení hmotného majetku pověřenými osobami Technického oddělení společnosti Seznam.cz a takovéto pořízení hmotného majetku probíhá elektronicky prostřednictvím interního elektronického systému; pokud je realizován nákup hmotného majetku ze strany Technického oddělení v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč bez DPH (ať již jednorázově nebo v souhrnu), pak musí mít obchodní případ oporu v platné a účinné smlouvě, uzavřené v souladu s tímto podpisovým řádem.

Všechny uzavřené smlouvy musí být archivovány na Právním oddělení, nehledě na to, kdo je oprávněn k podpisu, a na výzvu jsou předkládány představenstvu společnosti.

Navazující dokumenty (např. dodatek ke smlouvě, výpověď či dohoda o ukončení smlouvy) podepisuje osoba uvedená na původním dokumentu (např. smlouvě), případně osoba působící v rámci společnosti na stejné pracovní pozici.

Pokud navazující dokument navyšuje finanční plnění, podepisuje ho osoba dle finančních limitů tohoto podpisového řádu, přičemž rozhodující je celková hodnota kontraktu včetně všech navazujících dokumentů.

U dokumentů podepsaných představenstvem společnosti platí, že navazující dokumenty podepisuje opět představenstvo.

U smlouvy s opakovaným plněním uzavřené na dobu neurčitou se výše finančního plnění určí jako součet částky, kterou je společnost povinna hradit v době, v níž není možno smlouvu ukončit, a částky, kterou je společnost povinna uhradit během výpovědní doby.

Dílčí objednávky a dílčí smlouvy, které vychází z již uzavřené rámcové smlouvy, podepisují osoby dle finančních limitů tohoto podpisového řádu, nebo osoby výslovně v takové rámcové smlouvě k podpisu dílčích objednávek a dílčích smluv označené, a to bez ohledu na finanční limity stanovené tímto podpisovým řádem.

Stanovené limity platí vždy pro jednoho smluvního partnera a stejný předmět smlouvy.

V případě pochybností o výši finančního plnění nebo finančního rizika, nebo pokud nelze výši finanční plnění smlouvy určit, dokument podepisuje představenstvo.

Platnost a účinnost od: 19. 4. 2023